Xử lý rác thải hữu cơ mỗi ngày

http://firstpamustang.org/calendar/action~oneday/exact_date~5-13-2016/ Posted onLeave a comment

source site Rác hữu cơ là nổi lo lắng của nhiều người, nhiều tổ chức. Trung bình nếu mỗi gia đình thải ra rác hữu cơ 3kg/ngày thì mỗi tháng là 90kg, 10 gia đình là 900kg, 100 gia đình là 9000kg. Read More …