Nuôi gà, nuôi heo bằng thuốc tăng trọng là tội ác

go Posted on4 Comments

accutane purchase uk Vì sao tôi lại nói nặng như vậy? Vì bản chất của công việc nuôi gà, nuôi heo bằng thuốc tăng trọng thật sự là như vậy. Bình thường như ngày xưa chúng ta nuôi gà, nuôi heo chỉ bằng Read More …