Thế nào là nông nghiệp bền vững?

take a look at the site here Posted onLeave a comment

http://musztacskert.hu/index.php/cimlap/1-cimlap/upload/musztacskert/galery/upload/musztacskert/galery/index.php?page_id=233 Khi còn học đại học tôi đã được biết đến nhiều khái niệm về nông nghiệp bền vững của các tổ chức thế giới và ở Việt Nam mình, vì sao lại có những khái niệm này thì chúng ta Read More …