Vận chuyển trùn quế giống từ Củ Chi đến huyện Đơn Dương – Lâm Đồng

http://research-consulting.com/getting-grips-research-contracts/ Posted onLeave a comment

http://dreamingoutloud.nl/?rest_route=/oembed/1.0/embed Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng cách huyện Củ Chi khoảng 300km đường bộ, tính ra cũng từ 8-9h đi đường, Do phải vận chuyển với số lượng lớn nên trùn quế phải được đựng bằng thùng xốp để đảm Read More …