CHẤT NỀN trong nuôi trùn quế là gì và để làm gì?

http://www.argusautomotive.ca/24328-premarin-uk.html Posted onLeave a comment

http://about.fntvchannel.com/61980-flagyl-price.html refine Chất nền là một lớp dưới đáy cùng để lót ô nuôi trùn quế, Với mục đích tạo thêm không gian cho trùn quế sống và có lượng thức ăn dự trữ trong thời gian đầu sinh sống. Nhiều người Read More …