Làm sao để cây trồng ít bệnh và tiết kiệm phân bón?

http://catholicmannight.com/learn-about-jesus/articles/virtues/the-courage-of-jesus-christ/ Posted onLeave a comment

http://planetapaz.org/noticias-olaneta-paz/15-noticias-varias/566-pre-festival-del-rio-grande-de-la-magdalena Ngành nông nghiệp trồng trọt là ngành khai thác nhiều nhất tài nguyên đất và nước hiện nay, vì cây trồng trên mặt đất, hút dinh dưỡng từ đất và được tưới bằng nước, bón phân thường xuyên để phát Read More …